Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Oversigt over moduler på professionsbachelor i skat

De første 2 år på uddannelsen er ens for alle studerende. Herefter skal du vælge valgmoduler

Se beskrivelse af de obligatoriske moduler på uddannelsen

 • Det politiske system og makroøkonomi
  Faget skal give baggrundsviden om det politiske system, den offentlige sektors opgaver og finansiering, samt om de makroøkonomiske forhold, der har betydning for det skatteretlige område. Den studerende får dermed indsigt i, hvor store skatteindbetalinger der skal til for at drive velfærdssamfundet og de prioriteringer, der må foretages. Desuden lærer den studerende, hvilke former for beskatning staten kan anvende. 
 • Personbeskatning
  Faget giver den studerende en grundlæggende forståelse for beskatning overordnet set, ved først at gennemgå skattelovgivningens struktur og indkomstbegreberne. Herefter går faget i dybden med personbeskatning, både for så vidt angår skattepligt og ophør, de forskellige indkomstarter samt familiebeskatning. 
 • Projektskrivning
  Faget giver den studerende viden om et projekts opbygning, problemformuleringens indhold og udformning samt om metodevalg. Faget forbereder den studerende til at skrive afgangsprojekt. 
 • Erhvervsbeskatning, kapitalgevinster, ejendomme og international beskatning
  Faget bygger videre på den viden, som den studerende fik på Personbeskatning. Modulet koncentrerer sig om Erhvervsbeskatning, herunder virksomhedsskatteordningen, kapitalgevinster, vurdering og beskatning af ejendomme og international skatteret. 
 • Selskaber og insolvensret

  Faget bygger videre på den viden, som den studerende fik på personbeskatning og erhvervsbeskatning. Den studerende bliver indført i selskabsretten, der danner grundlaget for at forstå selskabernes opbygning og dermed også deres beskatningsform.

  Faget vil give en basal indføring i selskabsbeskatningen, det vil sige, at der hovedsagligt vil blive arbejdet med grundlæggende emner som skattepligt, indkomstopgørelse, deltagere, hovedaktionærbeskatning og koncerner. Tungere emner som omstrukturering, rekonstruktion og transfer pricing vil kun blive berørt overfladisk. Insolvensretten vedrører konkurs og gældssanering. Fokus vil være på selskaber. 

 • Internt regnskab
  Faget giver den studerende forståelse for den er processer og metoder der anvende internt i en virksomhed i forbindelse med den løbende regnskabsførelse og afslutning af årsregnskab.
 • Eksternt regnskab

  Faget giver den studerende forståelse for, at omverdenen kan bruge en virksomheds regnskab for kontrol og revision samt for vurdering af virksomhedens værdi. 

 • Moms

  Faget indeholder en introduktion til indirekte beskatning og giver den studerende det teoretiske og praktiske grundlag for at kunne vurdere og formidler problemstillinger inden for momsområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller for komplekse momsretlige problemstillinger. 

 • Formueret
  Faget introducerer formueretten, der giver den studerende en forståelse for de civile rettigheder, der er styrende for skatteretten. Modulet giver kendskab til familieret, aftaleret, køberet, kreditaftaler, fordringer og civilproces. 
 • Afgifter og introduktion til told
  Faget giver den studerende det teoretiske og praktiske grundlag for at kunne vurdere og formidler problemstillinger inden omkring punktafgifter samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller for komplekse afgiftsretlige problemstillinger. Desuden giver modulet en overordnet indføring i toldretten. 
 • Forretningsudvikling og IT
  Faget skal give de studerende indsigt i it systemers opbygning, funktionen i datatræk og have forståelse for mulighederne i big data. De bliver også klædt på til at kunne forholde sig kritisk til validiteten af de data, der trækkes. 
 • Juridisk metode og forvaltningsret
  Formålet med undervisningen er at lære de studerende at tænke juridisk ved at give dem et redskab til at analysere juridiske problemstillinger og finde relevant juridisk information til løsning af et problem. Desuden skal den studerende have et kendskab til de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger, således at den studerende kan foretage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling og løse forvaltningsretlige problemstillinger med hensyntagen til borgernes retssikkerhed. 
 • Kommunikation – mødet med kunden
  Faget giver den studerende forståelse for de forskellige roller, som man antager afhængigt af om man er medarbejder i skattevæsenet eller rådgiver i en privat virksomhed, og hvordan man skal tage højde for sin rolle i sin kommunikation. Med dette fag lærer du, hvordan du med de rigtige kommunikationsværktøjer kan understøtte dit arbejde. 
 • Skatteproces og skattestrafferet
  Faget giver den studerende indsigt i Skattevæsenets struktur, klagevej, domstolsindbringelse, samt de strafferetlige sanktioner for skatteunddragelse.