Genveje


ModulerModuler

I den tidligere studieordning var radiografuddannelsen opbygget i moduler. Modulopbygningen er gældende for de studerende, som er optaget før 2016.

De første to studieår udgør basisdelen i radiografuddannelsen.

På basisdelen af uddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til at udføre almindelige billeddiagnostiske undersøgelser og indgå i enkelte stråleterapeutiske og billedvejledte behandlingsforløb.

 • 1. studieår

 • Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi

  Modulet retter sig mod menneskets anatomi og fysiologi. Modulet retter sig desuden mod den menneskelige relation i radiografi. Den menneskelige relation belyses i tilknytning til de problemstillinger og patientsituationer, som radiografer arbejder med og i, i forhold til radiologisk- og nuklearmedicinsk billeddiagnostik samt stråleterapeutisk behandling.

  Læs mere om Modul 1

 • Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi

  Modulet retter sig mod røntgenapparatur og billeddokumentation i radiografi. I relation til teknologien er der overvejende fokus på teori og metode til løsning af problemstillinger ved radiografisk billeddannelse, herunder minimering af skade på mennesket.

  Læs mere om Modul 2.

 • Modul 3: Mødet med mennesket i radiografi (klinik)

  Modulet retter sig mod grundlæggende færdigheder i kliniske billeddiagnostiske undersøgelsessituationer, som indbefatter mødet med patienter til almindeligt forekommende billeddiagnostiske procedurer. Modulet retter sig ligeledes mod den billeddiagnostiske afdelings organisering samt informations- og kommunikationsteknologiske muligheder i afdelingen. Derudover retter modulet sig mod at kunne se praksisviden som forskellig fra teoretisk viden. Den kliniske undervisning tilrettelægges på billeddiagnostisk afdeling hvor den studerende møder patienter til almindeligt forekommende billeddiagnostiske undersøgelser.

  Læs mere om Modul 3.

 • Modul 4: Omsorg for mennesket i radiografi (klinik)

  Modulet retter sig mod grundlæggende færdigheder i kliniske billeddiagnostiske undersøgelsessituationer, som indbefatter pleje af og omsorg for patienter til almindeligt forekommende billeddiagnostiske procedurer. Derudover retter modulet sig imod planlægning, udførelse og evaluering af almindeligt forekommende billeddiagnostiske procedurer. Den kliniske undervisning tilrettelægges på billeddiagnostisk afdeling hvor den studerende møder patienter til almindeligt forekommende billeddiagnostiske undersøgelser. Tilrettelæggelsen af indhold og undervisning i modulet tager afsæt i, at den studerende har fulgt undervisningen i modul 1 til 3.

  Læs mere om Modul 4.

 • 2. studieår

 • Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

  Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskellige bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om patientforløb. Modulet retter sig ligeledes mod sundhedsvæsenets lovgrundlag. Der er fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår.

  Læs mere om 10 ugers tværprofessionelt modul .

 • Modul 6: Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

  Modulet retter sig mod det gode patientforløb samt hvad patienten gennemgår og oplever i udvalgte dele af sundhedsvæsenets forskellige områder. Fokus er et nuanceret blik på mennesket, så et sundhedsvidenskabeligt, samfundsvidenskabeligt samt et humanistisk perspektiv tilgodeses i samarbejdet, kommunikationen og omsorgen for det enkelte menneske. Modulet tilrettelægges med henblik på at perspektivere radiografprofessionens virksomhed.

  Læs mere om Modul 6.

 • Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb

  Modulet retter sig mod muligheder og begrænsninger ved billeddiagnostisk undersøgelse og behandling af mennesket med røntgenmodaliteterne, mammografi, Computer Tomografi (CT) og gennemlysning. Der er fokus på billeddannende metoder og strålebeskyttelse ved specielle røntgenmodaliteter og anvendelsen af disse i relation til nuklearmedicinske undersøgelser eller stråleterapeutiske behandlinger. Modulet har ligeledes fokus på relationen mellem patient og radiograf under komplicerede undersøgelser og behandlinger.

  Læs mere om Modul 7.

 • Modul 8: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis (klinik)

  Modulet retter sig mod undersøgelser og behandlinger af mennesker med forskellige røntgenmodaliteter i og udenfor en billeddiagnostisk afdeling, herunder klinisk-fysiologisk afdeling samt stråle-terapeutisk afdeling.

  Der er fokus på omsorg til mennesker i livstruende og krisefyldte situationer. I forhold til teknologi er der fokus på billeddannende metoder og strålebeskyttelse ved specielle røntgenmodaliteter og anvendelsen af disse i relation til nuklearmedicinske undersøgelser eller stråleterapeutiske behandlinger.

  Den kliniske undervisning tilrettelægges med udgangspunkt i en billeddiagnostisk afdeling hvor den studerende møder patienter til komplicerede billeddiagnostiske undersøgelser og behandling.

  Læs mere om modul 8.

Studieretningen Radiologisk billeddiagnostik retter sig primært mod sygehusenes billeddiagnostiske afdelinger. Du kvalificerer dig til selvstændigt at kunne planlægge, udføre og vurdere radiologisk billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger af mennesker.

På modul 12-14 samles hele holdet igen - uanset studieretning.

Studieretningen Nuklearmedicinsk billeddiagnostik retter sig primært mod sygehusenes klinisk fysiologiske afdelinger.

Du kvalificerer dig til selvstændigt at kunne planlægge, udføre og vurdere humanbiologiske analyser samt nuklearmedicinske undersøgelser.

På modul 12-14 samles hele holdet igen - uanset studieretning.

 • 3. studieår

 • Modul 9NR: Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

  Modulet retter sig mod muligheder og begrænsninger ved billeddiagnostiske undersøgelser/behandlinger med magnetisk resonans (MR) og ultralyd (UL).

  Der er fokus på relationen mellem patienten og den sundhedsprofessionelle ved undersøgelse/behandling med MR og UL. Modulet retter sig ligeledes mod den teknologi, som anvendes ved MR og UL.

  Læs mere om Modul 9NR.

 • Modul 10N: Nuklearmedicinsk billeddiagnostik: Udvidet humanbiologi og humanbiologiske analyser

  Modulets fokus er udvidet humanbiologi og humanbiologisk analyse. Modulet fokuserer på brugen af bioanalyse herunder anvendelse af radiofysiske principper i forhold til patologiske tilstande. Modulet udbygger den humanbiologiske indsigt, særligt med henblik på analyse og diagnosticering af patologiske tilstande ved inddragelse eksemplariske humanbiologiske emner.

  Modulet skal videreudvikle den studerendes kvalifikationer til at planlægge, udføre og vurdere humanbiologisk analyse og forklare patologiske fund. Den kliniske undervisning tilrettelægges på klinisk- fysiologisk afdeling eller tilsvarende hvor den studerende har mulighed for at fokusere på brugen af bioanalyse.

  Modul 10N i studieretningen nuklearmedicinsk billeddiagnostik er det samme som modul 6 i bioanalytikeruddannelsen. De studerende følger samme undervisning og går til samme eksaminer.

  Læs mere om Modul 10N.

 • Modul 11N: Nuklearmedicinsk billeddiagnostik: PET/CT

  Modulet sætter fokus på den grundlæggende viden om position emissions tomografi (PET) kombineret med computer tomografi (CT) og fremstilling af lægemidler til PET. Der er ligeledes fokus på relationen mellem den sundhedsprofessionelle og patienten med udgangspunkt i det enkelte menneskes livssituation.

  Modulet kvalificerer den studerende til at arbejde med nuklearmedicinske undersøgelser med anvendelse af PET-lægemidler, således at den studerende opnår kvalifikationer til under vejledning at planlægge, udføre og vurdere kvaliteten af PET/CT-undersøgelser. Den studerende tilegner sig teoretisk viden om fremstilling og anvendelse af isotoper og radioaktive lægemidler, der indgår i PET undersøgelser, således at den studerende er i stand til at forholde sig til lovgivning på området samt hurtigt kan tilegne sig de praktiske færdigheder.

  Den studerende udvikler kvalifikationer til at indgå i relationer med patienter i krisefyldte situationer og til at yde pleje i forhold til patientens grundlæggende behov. Den kliniske undervisning tilrettelægges på billeddiagnostisk afdeling eller klinisk- fysiologisk afdeling med fokus på PET og CT.

  Læs mere om Modul 11N.

 • Modul 12: Kvalitet i radiografi

  Modulet retter sig mod professionens udviklingsmuligheder med fokus på udviklings- og forskningsmetoder, forskningsetik og formidling af resultater af udviklingsprojekter. Modulet retter sig ligeledes mod organisation og ledelse.

  Læs mere om Modul 12.

 • 4. studieår

 • Modul 13: Valgfag

  På modul 13 kan du selv påvirke din uddannelse ved at vælge et eller flere valgfag.

  Du har mulighed for selv at tilrettelægge valgmodulet som et teoretisk og/eller klinisk uddannelsesforløb.

  Valgmodulet skal afspejle aktuelle tendenser i professionen eller andre områder i sundhedsvæsenet, og kan ses som uddybning af eller supplement til uddannelsen.

 • Modul 14: Bachelorprojekt

  Modulet retter sig mod en undersøgelse af en klinisk radiografifaglig problemstilling inden for radiologisk – eller nuklearmedicinsk billeddiagnostik eller stråleterapeutisk behandling med anvendelse af videnskabelig teori og metode.

  Læs mere om Modul 14.

Studieretningen Stråleterapi retter sig primært mod sygehusenes stråleterapiafdelinger.

Du kvalificerer dig til selvstændigt at kunne planlægge, udføre og vurdere strålebehandlingsforløb og behandlingsteknik ved udvalgte kræftformer.

På modul 12-14 samles hele holdet igen - uanset studieretning.

 • 3. studieår

 • Modul 9S: Stråleterapi

  Modulet retter sig mod den menneskelige relation i et strålebehandlingsforløb og den menneskelige organismes fysiologiske reaktion på strålebehandling. Modulet retter sig ligeledes mod generel og specifik behandlingsteknik ved udvalgte kræftformer. Behandlingsteknikken belyses ud fra kræftformernes udvikling, dosisplanlægning samt henholdsvis tumorers og normalt vævs reaktion på strålebehandling.

  Læs mere om Modul 9S.

 • Modul 10S: Stråleterapi i praksis (klinik/teori)

  Modulet retter sig mod stråleterapi til mennesker med forskellige kræftformer. Der er fokus på omsorg for mennesket, der modtager kurativ, palliativ eller adjuverende stråleterapi samt på den tekniske udførelse ved terapiscanning, dosisplanlægning og strålebehandling. Der er desuden fokus på muligheder og begrænsninger i praksis.

  Læs mere om Modul 10S.

 • Modul 11S: Stråleterapi: kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis

  Modulet retter sig mod kvalitetssikring og -udvikling i radiografisk praksis inden for stråleterapi. Der er fokus på kvalitetssikring og -udvikling af patientforløb og teknologi. Der er ligeledes fokus på ledelse og organisering af radiografi.

  Den kliniske undervisning tilrettelægges på stråleterapeutisk afdeling med fokus på kvalitetssikring og udvikling.

  Læs mere om Modul 11S.

 • Modul 12: Kvalitet i radiografi

  Modulet retter sig mod professionens udviklingsmuligheder med fokus på udviklings- og forskningsmetoder, forskningsetik og formidling af resultater af udviklingsprojekter. Modulet retter sig ligeledes mod organisation og ledelse.

  Læs mere om Modul 12.

 • 4. studieår

 • Modul 13: Valgfag

  På modul 13 kan du selv påvirke din uddannelse ved at vælge et eller flere valgfag.

  Du har mulighed for selv at tilrettelægge valgmodulet som et teoretisk og/eller klinisk uddannelsesforløb.

  Valgmodulet skal afspejle aktuelle tendenser i professionen eller andre områder i sundhedsvæsenet, og kan ses som uddybning af eller supplement til uddannelsen.

 • Modul 14: Bachelorprojekt

  Modulet retter sig mod en undersøgelse af en klinisk radiografifaglig problemstilling inden for radiologisk – eller nuklearmedicinsk billeddiagnostik eller stråleterapeutisk behandling med anvendelse af videnskabelig teori og metode.

  Læs mere om Modul 14.