Genveje


UndervisningsformUndervisningsform

Eksempler på undervisningsformer

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på radiografuddannelsen.

Workshop

En workshop er en bearbejdning af et fagligt tema udvalgt i samarbejde mellem studerende, klinisk undervisningssted og/eller uddannelsesinstitution.
Workshops i klinisk undervisning har til hensigt at give de studerende mulighed for at fordybe sig fagligt inden for temaer der har særlig relevans i relation til det kliniske undervisningssted og/eller den teoretiske undervisning.

I den kliniske undervisning

Den kliniske undervisning bygger på gensidigt engagement. Det påhviler således den studerende at være forberedt til de enkelte rum, ved at gøre opmærksom på hvilke læringsudbytter der skal arbejdes med og hvilket fokus perioden skal have. Samtidig påhviler det den daglige vejleder at støtte den studerende med at arbejde med de opstillede læringsudbytter. Se i øvrigt afsnittet: Fordeling af ansvar i undervisningsforløb.

I den teoretiske undervisning

i teoretisk del af undervisningen anvendes mange forskellige undervisningsmetoder

  • Klasseundervisning, hvor underviserens oplæg blandes med spørgsmål, svar og diskussioner
  • Gruppearbejder over længere eller kortere perioder, hvor grupper af studerende selv arbejder med emner relevant for undervisningen
  • IT-støttet undervisning hvor opgaver på Fronter skal løses og afleveres enten elektronisk eller i udskrift.
  • Undervisning i "laboratorier". Det være sig omkring patientsenge, i digitale laboratorier eller hands on i et røntgenrum på et sygehus.
  • Forelæsninger

Træning og simulation

I undervisningen på radiografuddannelsen træner vi forskellige situationer, hvor din teoretiske viden bliver afprøvet i praksis. Det kan være i form af en simuleret patientsamtale med en skuespiller, ultralydsscanning på fantomer eller dosisplanlægning i et træningsmiljø. På radiografuddannelsen i København har vi et Praksis- og Innovationshus, der giver rig mulighed for simulationsundervisning, der ruster dig til vidt forskellige arbejdssituationer.

Eksamen og bedømmelse

For at opnå en professionsbachelor i radiografi skal alle eksamener og prøver bestås. Vi skelner mellem interne og eksterne prøver:

  • En intern prøve bedømmes af mindst én eksaminator fra uddannelsesinstitutionen.
  • En ekstern prøve bedømmes af eksaminator og censor, hvor censor er beskikket af undervisningsministeriet.

Der veksles mellem skriftlige og mundtlige eksamener på radiografuddannelsen. Hvert modul har en prøve, der retter sig specifikt til det enkelte modul. Eksamen afholdes både på uddannelsen og på praktikstederne. Det vil sige, at der både er praktiske og teoretiske prøver gennem uddannelsen. Eksamenspræstationerne bedømmes efter 7-trinsskalaen eller som bestået-ikke bestået.