Genveje


IdrætsfysioterapiIdrætsfysioterapi

Idrætsfysioterapi - vinklet til UL-skanning og manuel terapi - for fysioterapeutstuderende i Danmark.

Bemærk

Dette valgfri element består af tre temaer, som tilsammen giver 10 ECTS-point: idrætsfysioterapi, ultralydsskanning og muskuloskeletal fysioterapi.

Når du vælger dette element, er fokus på idrætsfysioterapien og desuden to korterevarende forløb med ultralydsskanning og manuel terapi.

Nedenfor vil hvert tema blive beskrevet enkeltstående i forhold til læringsudbytte og læringsaktiviteter. Til hvert tema hører også en litteraturoversigt.

Idrætsfysioterapi

Tema

Diagnostik og behandling af idrætsrelaterede skader.

Læringsudbytte

Efter gennemført tema har den studerende viden om
 • seneste idrætsmedicinske forskning inden for udvalgte områder
 • fysioterapeutisk arbejde inden for idrætsfysioterapien
 • anvendelse af udvalgte tapeteknikker i forbindelse med idrætsskader, både kinesiotape og rigid sportstape
 • anvendelse af videobaseret løbestilsanalyse.

Læringsaktiviteter

Undervisnings- og arbejdsformer består af forelæsninger, samtaleundervisning og afprøvning af behandlingsteknikker.

Indhold

 • Idrætsfysioterapeutens arbejdsområder
 • Taping af sportsskader. Teori og praksisafprøvning af udvalgte teknikker inden for taping med rigid tape og kinesiotape
 • Senevævs adaptationsevne i relation til sportsskader og opdatering af ny forskning inden for feltet
 • Stressfrakturer i relation til sportsskader og opdatering af ny forskning inden for feltet
 • Videobaseret løbestilsanalyse, teori og praksisdemonstration
 • Anvendt billeddiagnostik i forhold til sportsrelaterede skader
 • Teori og praksis om sportsrelaterede skulderskader
 • Enkelte biomekaniske screeningstests for UE i relation til løbeskader.

Litteratur

Artikler
 • Boesen, M.: Idrætsskader i achillessenen – ætiologi, diagnostik og behandling. Dansk Sportsmedicin, nr. 1, s. 6-10, 2007
 • Hougs Kjær, H.: Konservativ genoptræning efter lateral ankeldistorsion. Dansk Sportsmedicin nr. 4, s. 10-16, 2000
 • Langberg, H.: Biomekaniske overvejelser ved underbenssmerter. Dansk Sportsmedicin nr. 3, s. 10-14, 2005
 • Langberg, H.: Skader i senevæv. Dansk Sportsmedicin nr. 2, s. 6-8, 2000
 • Vinther, A.: Stressfrakturer hos idrætsudøvere – tidlig diagnose er essentiel. Dansk Sportsmedicin, nr. 3, s. 12-15, 2004

Alle artiklerne kan downloades HER.

Anbefalede bøger
 • Andersen, B., Neergaard, C., Seest, K.: Tape dig selv. Munksgaard, 2011
 • Bahr, R., Mæhlum, S.: Idrettsskader. Gazette Bok, 2002
 • Macdonald R. (red): Taping Techniques – principles and Practice. 2nd edition. Elsevier Limited, 2004
 • Neergaard, C, Andersen, B. (red): Sportsskader. Munksgaard, 2008
 • Neergaard, C., Larsen, T.: Gyldendals løbebog. Gyldendal, 2001

Undervisere

Intern underviser Christian Neergaard samt flere eksterne undervisere med specialviden inden for de enkelte emner.

Krop og teknologi

Tema

Nye teknologier er ved at få en central plads i forbindelse med undersøgelse af patienter med muskuloskeletale problemer. Ultralydsskanning er en paraklinisk undersøgelsesmodalitet og et avanceret biofeedbackredskab, som har stor fremgang i klinisk praksis.

Med ultralydsskanning kan vi supplere vores kliniske undersøgelse, da den hjælper os med at identificere og støtte vores hypoteser om patientens kliniske problemstilling og kan bruges som et ekstra pædagogisk redskab i interventionen.

Læringsudbytte

At kvalificere deltageren til at benytte ultralydsskanning, både diagnostisk og understøttende i behandlingen af patienten.

Kompetencer

 • At identificere og reflektere over muligheder for egen praksisudvikling med kendskab til nye teknologier inden for det kliniske felt
 • Gøre brug af specifikke fysioterapeutiske færdigheder
 • At kunne analysere på optagelser (ultralydsskanninger og bevægeanalyser), som bidrager til den kliniske ræsonnering
 • Indgå i en kritisk diskussion af erfaringsbaseret og evidensbaseret viden inden for det fysioterapeutiske felt.

Læringsudbytte

Efter gennemførelse af dette tema har den studerende tilegnet sig:

Viden
 • Viden om det tekniske udstyr
 • Redegørelse for brugen af det tekniske udstyr i fysioterapeutisk praksis.
Færdigheder
 • Gøre brug af ultralydsskanning
 • Identificere udvalgte normale anatomiske strukturer på en ultralydsskanning
 • Anvende ultralydsskanning som et pædagogisk redskab i forbindelse med træning og behandling
 • Fremstille specifikke ultralydsskanninger og kunne beskrive og tolke på disse billeder
 • Beskrive relevante fund, der understøtter den kliniske undersøgelse og eventuelt præciserer den kliniske problemstilling
 • Reflektere over muligheder og barrierer for den relevante fysioterapeutiske intervention i forhold til den enkelte patient.

Læringsaktiviteter

Dialogundervisning, praktiske øvelser, gruppearbejde og fremlæggelse af gruppearbejde.

Indhold

 • Ultralydsskanning – et ekstra redskab i den fysioterapeutiske værktøjskasse
 • Gennemgang af patologi, og hvordan det ses på skanningsbilleder
 • Skriftlige beskrivelser af kliniske fund
 • Fysioterapeutisk undersøgelse og diagnosticering med teknisk udstyr.

Litteratur

Anbefalede bøger:
 • Bolvig L, Fredberg U, Rasmussen OS: Testbook on Musculoskeletal Ultrasound – for beginners and trained. København, Munksgaard, 2011.
 • Bojsen-Møller F: Bevægeapparatets anatomi. København, Gyldendal, 2000.
 • McNally EG: Practical Musculoskeletal Ultrasound. Elsevier Churchill Livingstone, 2005.

Undervisere

Undervisere på fysioterapeutuddannelsen.

Muskuloskeletal fysioterapi

Tema

Undersøgelse, diagnostik og behandling af neuromuskuloskeletale problematikker.

Læringsudbytte

Temaet er rettet mod studerende, som ønsker at tilegne sig kompetencer i muskuloskeletal fysioterapi (MF) med henblik på fremtidigt arbejde i eksempelvis privat praksis eller inden for idrætsverdenen.

MF er den del af fysioterapien, som specielt beskæftiger sig med specifik undersøgelse, diagnostik, forebyggelse og behandling af neuromuskuloskeletale lidelser. Kerneområdet i MF er kroppens biomekaniske og neurofysiologiske forhold, det vil sige forhold angående led, knogler, sener, muskler, nervesystem og bindevævsfunktioner samt disses indbyrdes påvirkninger, relateret til muskuloskeletale lidelser.

Muskuloskeletal Fysioterapi (MF) er synonymt med Manuel Terapi (MT), som er den oprindelige og hidtil nok mest kendte benævnelse.

Dette tema giver den studerende mulighed for at:
 • Få en dybere forståelse for relevant muskuloskeletal forskning og teori
 • Få en dybere forståelse af smertemekanismer og smertediagnostik
 • Opnå bedre færdigheder til at håndtere/behandle forskellige typer af smerte, herunder neurogene smerter og patientuddannelse til patienter med kroniske smerter (central sensitivering)
 • Opnå bedre færdigheder i anvendelse af teknikker til manuel undersøgelse, diagnostik og behandling. Undervisningen fokuserer på bedre mestring af kendte teknikker samt introduktion af nye teknikker
 • Videreudvikle klinisk ræsonnering
 • Opnå en mere præcis undersøgelse rettet mod bevægeanalyse (neuromuskulær kontrol) og træning af bevægestrategier (motorisk kontrol) til forskellige regioner.
International definition: Musculoskeletal physiotherapy (IFOMPT 2004)

Musculoskeletal physiotherapy is a specialized area of physiotherapy/physical therapy for the management of neuromusculoskeletal conditions, based on clinical reasoning, using highly specific treatment approaches including manual techniques and therapeutic exercises.

Musculoskeletal physiotherapy also encompasses, and is driven by, the available scientific and clinical evidence and the biopsychosocial framework of each individual patient.

Læringsaktiviteter

Undervisnings- og arbejdsformer består af teoretisk klasseundervisning, praktisk klasseundervisning med afprøvning af undersøgelses- og behandlingsteknikker samt gruppearbejde.

Indhold

 • Epidemiologi samt rationale for muskuloskeletal fysioterapi
 • Introduktion til muskuloskeletal diagnostik af såvel spinale som perifere problematikker
 • Introduktion til muskuloskeletale behandlingsteknikker af såvel spinale som perifere problematikker
 • Teoretisk og praktisk gennemgang af "mekanismebaseret smerteklassificering" (MBSK), herunder neurodynamisk undersøgelse og behandling
 • Teoretisk og praktisk gennemgang; vurdering og træning af neuromuskulær kontrol/stabilitet for hofte, skulder samt cervikal og lumbal columna
 • Håndtering af den kroniske smertepatient med fokus på patienter, hvis symptomer kan relateres til centrale smertemekanismer (central sensitivering)
 • "Putting theory into practice"; casearbejde med forslag til undersøgelse, differentiel diagnostik og intervention til patienter med almindelige muskuloskeletale problematikker, for eksempel cervikale og lumbale smerter, refererede smerter, whiplash-patienten og tennisalbue.

Litteratur

Udmeldes i forbindelse med gennemførelse af temaet.

Undervisere

Jeppe Thue Andersen m.fl.

Kontakt

Lektor Christian Neergaard

chne@kp.dk

Hvem, hvad, hvor

 • Hvem kan søge?

  Temaerne er monofaglige og retter sig derfor udelukkende mod fysioterapeutstuderende.

  De studerende forventes altså at have et fagligt niveau, som svarer til læringsmålene for de tidligere semestre på fysioterapeutuddannelsen i Danmark.

 • Hvor mange pladser er der?

  Min. 14 og maks. 26 deltagere.

 • Hvad er omfanget?
  Dette element består af tre temaer, som tilsammen giver 10 ECTS-point, svarende til 6 uger.
 • Hvornår finder undervisningen sted?

  Elementet gennemføres i ugerne 6-11 i forårssemesteret og 35-40 i efterårssemesteret.

 • Hvem er udbyderen?
  Fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
 • Hvor foregår undervisningen?
  Fysioterapeutuddannelsen
  Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
  Sigurdsgade 26
  2200 København N

English title

Sports and musculoskeletal physiotherapy