Genveje


Muskuloskeletal fysioterapiMuskuloskeletal fysioterapi

Muskuloskeletal fysioterapi for fysioterapeutstuderende i Danmark.

Bemærk

Dette valgfri element består af tre temaer: Muskuloskeletal fysioterapi, krop og teknologi samt idrætsfysioterapi.

Når du vælger dette valgfri element, vælger du disse tre temaer. Nedenfor vil temaerne blive beskrevet hver for sig i forhold til læringsudbytte og læringsaktiviteter. Til hvert tema er der også en litteraturoversigt.

Muskuloskeletal fysioterapi

Tema

Diagnostik og behandling af muskuloskeletale problematikker.

Læringsudbytte

Temaet er rettet mod studerende, som ønsker at tilegne sig kompetencer i muskuloskeletal fysioterapi (MF) med henblik på fremtidigt arbejde i eksempelvis privat praksis eller inden for idrætsverdenen.

MF er den del af fysioterapien, som specielt beskæftiger sig med specifik undersøgelse, diagnostik, forebyggelse og behandling af muskuloskeletale lidelser. Kerneområdet i MF er kroppens biomekaniske og neurofysiologiske forhold, det vil sige forhold angående led, knogler, sener, muskler, nervesystem og bindevævsfunktioner samt disses indbyrdes påvirkninger, relateret til muskuloskeletale lidelser.

Muskuloskeletal Fysioterapi (MF) er synonymt med Manuel Terapi (MT), som er den oprindelige og hidtil nok mest kendte benævnelse.

Efter dette tema har den studerende:
 • Viden om relevant muskuloskeletal forskning og teori
 • Viden om fysioterapeutisk arbejde inden for MF
 • Viden om såvel smertemekanismer og smertediagnostik som håndtering af nogle kroniske smertepatienter
 • Kan anvende udvalgte teknikker til manuel undersøgelse/diagnostik og behandling
 • Viden om samt begyndende færdigheder i forhold til vurdering og træning af neuromuskulær kontrol/stabilitet.
International definition: Musculoskeletal physiotherapy (IFOMPT 2004)

Musculoskeletal physiotherapy is a specialized area of physiotherapy/physical therapy for the management of neuromusculoskeletal conditions, based on clinical reasoning, using highly specific treatment approaches including manual techniques and therapeutic exercises.

Musculoskeletal physiotherapy also encompasses, and is driven by, the available scientific and clinical evidence and the biopsychosocial framework of each individual patient.

Læringsaktiviteter

Undervisnings- og arbejdsformer består af forelæsninger, praktisk klasseundervisning med afprøvning af undersøgelses- og behandlingsteknikker samt gruppearbejde.

Indhold

 • Epidemiologi samt rationale for muskuloskeletal fysioterapi
 • Introduktion til muskuloskeletal diagnostik af spinale problematikker
 • Introduktion til muskuloskeletale behandlingsteknikker af såvel spinale som perifere problematikker
 • Teoretisk og praktisk gennemgang af diagnostik af refererede symptomer, herunder neurodynamisk undersøgelse og behandling
 • Teoretisk og praktisk gennemgang; vurdering og træning af neuromuskulær kontrol/stabilitet for hofte, skulder samt cervikal og lumbal columna
 • Håndtering af den kroniske smertepatient med fokus på patienter, hvis symptomer kan relateres til centrale smertemekanismer (central sensitivering)
 • "Putting theory into practice"; casearbejde med forslag til undersøgelse, differentiel diagnostik og intervention til patienter med almindelige muskuloskeletale problematikker, for eksempel cervikale og lumbale smerter, refererede smerter, whiplash-patienten og tennisalbue.

Litteratur

Udmeldes i forbindelse med gennemførelse af forløbet.

Undervisere

Jeppe Thue Andersen m.fl.

Krop og teknologi

Tema

Nye teknologier er ved at få en central plads i forbindelse med undersøgelse af patienter med muskuloskeletale problemer. Ultralydsskanning er en paraklinisk undersøgelsesmodalitet og et avanceret biofeedbackredskab, som har stor fremgang i klinisk praksis.

Med ultralydsskanning kan vi supplere vores kliniske undersøgelse, da den hjælper os med at identificere og støtte vores hypoteser om patientens kliniske problemstilling og kan bruges som et ekstra pædagogisk redskab i interventionen.

Læringsudbytte

At kvalificere deltageren til at benytte ultralydsskanning, både diagnostisk og understøttende i behandlingen af patienten.

Kompetencer

 • At identificere og reflektere over muligheder for egen praksisudvikling med kendskab til nye teknologier inden for det kliniske felt
 • Gøre brug af specifikke fysioterapeutiske færdigheder
 • At kunne analysere på optagelser (ultralydsskanninger og bevægeanalyser), som bidrager til den kliniske ræsonnering
 • Indgå i en kritisk diskussion af erfaringsbaseret og evidensbaseret viden inden for det fysioterapeutiske felt.

Læringsudbytte

Efter gennemførelse af dette tema har den studerende tilegnet sig:

Viden
 • Viden om det tekniske udstyr
 • Redegørelse for brugen af det tekniske udstyr i fysioterapeutisk praksis.
Færdigheder
 • Gøre brug af ultralydsskanning
 • Identificere udvalgte normale anatomiske strukturer på en ultralydsskanning
 • Anvende ultralydsskanning som et pædagogisk redskab i forbindelse med træning og behandling
 • Fremstille specifikke ultralydsskanninger og kunne beskrive og tolke på disse billeder
 • Beskrive relevante fund, der understøtter den kliniske undersøgelse og eventuelt præciserer den kliniske problemstilling
 • Reflektere over muligheder og barrierer for den relevante fysioterapeutiske intervention i forhold til den enkelte patient.

Læringsaktiviteter

Dialogundervisning, praktiske øvelser, gruppearbejde og fremlæggelse af gruppearbejde.

Indhold

 • Ultralydsskanning – et ekstra redskab i den fysioterapeutiske værktøjskasse
 • Gennemgang af patologi, og hvordan det ses på skanningsbilleder
 • Skriftlige beskrivelser af kliniske fund
 • Fysioterapeutisk undersøgelse og diagnosticering med teknisk udstyr.

Litteratur

Anbefalede bøger:
 • Bolvig L, Fredberg U, Rasmussen OS: Testbook on Musculoskeletal Ultrasound – for beginners and trained. København, Munksgaard, 2011.
 • Bojsen-Møller F: Bevægeapparatets anatomi. København, Gyldendal, 2000.
 • McNally EG: Practical Musculoskeletal Ultrasound. Elsevier Churchill Livingstone, 2005.

Undervisere

Undervisere på fysioterapeutuddannelsen.

Idrætsfysioterapi

Tema

Diagnostik og behandling af idrætsrelaterede skader.

Læringsudbytte

Efter gennemført tema har den studerende viden om:
 • Seneste idrætsmedicinske forskning inden for udvalgte områder
 • Fysioterapeutisk arbejde inden for idrætsfysioterapien   
 • Videobaseret løbestilsanalyse og løbeskader.

Læringsaktiviteter

Undervisnings- og arbejdsformer består af forelæsninger, samtaleundervisning og afprøvning af behandlingsteknikker.

Indhold

 • Idrætsfysioterapeutens arbejdsområder
 • Senevævs adaptationsevne i relation til sportsskader og opdatering af ny forskning inden for dette felt
 • Stressfrakturer i relation til sportsskader og opdatering af ny forskning inden for dette felt
 • Videobaseret løbestilsanalyse, teori og praksisdemonstration
 • Løbeskader koblet til biomekanik og taping.

Litteratur

Artikler
 • Boesen, M.: Idrætsskader i achillessenen – ætiologi, diagnostik og behandling. Dansk Sportsmedicin, nr. 1, s. 6-10, 2007
 • Hougs Kjær, H.: Konservativ genoptræning efter lateral ankeldistorsion. Dansk Sportsmedicin nr. 4, s. 10-16, 2000
 • Langberg, H.: Biomekaniske overvejelser ved underbenssmerter. Dansk Sportsmedicin nr. 3, s. 10-14, 2005
 • Langberg, H.: Skader i senevæv. Dansk Sportsmedicin nr. 2, s. 6-8, 2000
 • Vinther, A.: Stressfrakturer hos idrætsudøvere – tidlig diagnose er essentiel. Dansk Sportsmedicin, nr. 3, s. 12-15, 2004

Artiklerne kan downloades HER.

Anbefalede bøger
 • Andersen, B., Neergaard, C., Seest, K.: Tape dig selv. Munksgaard 2011
 • Bahr, R., Mæhlum, S.: Idrettsskader. Gazette Bok, 2002
 • MacDonald, R. (red): Taping techniques – principles and practice. 2nd edition. Elsevier Limited, 2004
 • Neergaard, C., Andersen, B. (red): Sportsskader. Munksgaard, 2008
 • Neergaard, C., Larsen, T.: Gyldendals løbebog. Gyldendal, 2001

Undervisere

Intern underviser Christian Neergaard samt flere eksterne undervisere med specialviden inden for de enkelte emner.

Kontakt

Lektor Christian Neergaard

chne@kp.dk

Hvem, hvad, hvor

 • Hvem kan søge?

  Temaerne er monofaglige og retter sig derfor udelukkende mod fysioterapeutstuderende.

  De studerende forventes altså at have et fagligt niveau, som svarer til læringsmålene for de tidligere semestre på fysioterapeutuddannelsen i Danmark.

 • Hvor mange pladser er der?

  Min. 14 og maks. 26 deltagere.

 • Hvad er omfanget?
  Dette element består af tre temaer, som tilsammen giver 10 ECTS-point, svarende til 6 uger.
 • Hvornår finder undervisningen sted?

  Elementet gennemføres i ugerne 6-11 i forårssemesteret og 35-40 i efterårssemesteret.

 • Hvem er udbyderen?
  Fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
 • Hvor foregår undervisningen?
  Fysioterapeutuddannelsen
  Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
  Sigurdsgade 26
  2200 København N

English title

Musculoskeletal physiotherapy