Genveje


Muskuloskeletal fysioterapiMuskuloskeletal fysioterapi

Muskuloskeletal fysioterapi for fysioterapeutstuderende i Danmark.

Bemærk

Dette valgfri element består af et primært emne, muskuloskeletal fysioterapi, og to kortere emner om belastningsforhold/loading og ultralydsskanning.

Tilsammen giver det valgfri element 10 ECTS-point, og når du vælger dette, vælger du de nævnte temaer.

Nedenfor vil hvert tema blive beskrevet enkeltstående i forhold til læringsudbytte og læringsaktiviteter.

Teoriforelæsninger:
 • Idrætsfysioterapeutens arbejdsområder
 • Senevævs adaptationsevne i relation til sportsskader og opdatering af ny forskning inden for dette felt
 • Stressfrakturer i relation til sportsskader og opdatering af ny forskning inden for dette felt
 • Loading/vævsbelastning af den trænede og utrænede patient.

Muskuloskeletal fysioterapi

Tema

Diagnostik og behandling af muskuloskeletale problematikker.

Læringsudbytte

Temaet er rettet mod studerende, som ønsker at tilegne sig kompetencer i muskuloskeletal fysioterapi (MF) med henblik på fremtidigt arbejde i eksempelvis privatklinikker eller inden for idrætsverdenen.

MF er den del af fysioterapien, som specielt beskæftiger sig med specifik undersøgelse, diagnostik, forebyggelse og behandling af muskuloskeletale lidelser. Kerneområdet i MF er kroppens biomekaniske og neurofysiologiske forhold, det vil sige forhold angående led, knogler, sener, muskler, nervesystem og bindevævsfunktioner samt disses indbyrdes påvirkninger, relateret til muskuloskeletale lidelser.

Muskuloskeletal Fysioterapi (MF) er synonymt med Manuel Terapi (MT), som er den oprindelige og hidtil nok mest kendte benævnelse.

Efter dette tema har den studerende viden om:
 • Relevant muskuloskeletal forskning og teori
 • Fysioterapeutisk arbejde inden for MF
 • Såvel smertemekanismer og smertediagnostik som håndtering af nogle kroniske smertepatienter
 • Anvendelse af udvalgte teknikker til manuel undersøgelse/diagnostik og behandling
 • Vurdering og træning af neuromuskulær kontrol/stabilitet samt begyndende færdigheder deri.
International definition: Musculoskeletal physiotherapy (IFOMPT 2004)

Musculoskeletal physiotherapy is a specialized area of physiotherapy/physical therapy for the management of neuromusculoskeletal conditions, based on clinical reasoning, using highly specific treatment approaches including manual techniques and therapeutic exercises.

Musculoskeletal physiotherapy also encompasses, and is driven by, the available scientific and clinical evidence and the biopsychosocial framework of each individual patient.

Læringsaktiviteter

Undervisnings- og arbejdsformer består af forelæsninger, praktisk klasseundervisning med afprøvning af undersøgelses- og behandlingsteknikker samt gruppearbejde.

Indhold

 • Epidemiologi samt rationale for muskuloskeletal fysioterapi
 • Introduktion til muskuloskeletal diagnostik af spinale problematikker
 • Introduktion til muskuloskeletale behandlingsteknikker af såvel spinale som perifere problematikker
 • Teoretisk og praktisk gennemgang af diagnostik af refererede symptomer, herunder neurodynamisk undersøgelse og behandling
 • Teoretisk og praktisk gennemgang; vurdering og træning af neuromuskulær kontrol/stabilitet for hofte, skulder samt cervikal og lumbal columna
 • Håndtering af den kroniske smertepatient med fokus på patienter, hvis symptomer kan relateres til centrale smertemekanismer (central sensitivering)
 • "Putting theory into practice"; casearbejde med forslag til undersøgelse, differentiel diagnostik og intervention til patienter med almindelige muskuloskeletale problematikker, for eksempel cervikale og lumbale smerter, refererede smerter, whiplash-patienten og tennisalbue.

Ultralydsskanning

Tema

At give deltageren et kendskab til og begyndende færdighed i anvendelsen af ultralydsskanning i forhold til identificering af specifikke vævsstrukturer som feedbackredskab i patientbehandlingen.

Nye teknologier er ved at få en central plads i undersøgelse og behandling af patienter med muskuloskeletale problemer. Med disse teknologier kan vi supplere vores undersøgelse med et ”kig ind i kroppen”, hvilket kan være en hjælp til at identificere, hvilket væv der er problemer med, og hvad der er skyld i patientens problem, og hjælpe fysioterapeuten med at sætte ind med den rette behandling.

Vores grundige undersøgelse og kliniske ræsonnering er stadig vores vigtigste fundament, men brugen af teknologier som eksempelvis ultralydsskanning i kombination med vores undersøgelse kan hjælpe os til at identificere og støtte os i vores hypoteser om patientens kliniske problemstilling og som et ekstra pædagogisk redskab i interventionen.

Læringsudbytte

Efter gennemførelse af dette tema har den studerende tilegnet sig:

Viden
 • Viden om det tekniske udstyr
 • Redegørelse for brugen af det tekniske udstyr i fysioterapeutisk praksis.
Færdigheder
 • Gøre brug af ultralydsskanning
 • Identificere udvalgte normale anatomiske strukturer på en ultralydsskanning
 • Anvende ultralydsskanning som et pædagogisk redskab i forbindelse med træning og behandling
 • Fremstille specifikke ultralydsskanninger og kunne beskrive og tolke på disse billeder
 • Delvist beskrive relevante fund, der understøtter den kliniske undersøgelse og eventuelt præciserer den kliniske problemstilling
 • Reflektere over muligheder og barrierer for den relevante fysioterapeutiske intervention i forhold til den enkelte patient.
Kompetencer
 • Identificere og reflektere over muligheder for egen praksisudvikling med kendskab til nye teknologier inden for det kliniske felt
 • Gøre brug af specifikke fysioterapeutiske færdigheder
 • Analysere på optagelser (ultralydsskanninger og bevægeanalyser), som bidrager til den kliniske ræsonnering
 • Indgå i en kritisk diskussion af erfaringsbaseret og evidensbaseret viden inden for det fysioterapeutiske felt.

Læringsaktiviteter

Dialogundervisning, praktiske øvelser, gruppearbejde og fremlæggelse af gruppearbejde.

Indhold

 • Ultralydsskanning – et ekstra redskab i den fysioterapeutiske værktøjskasse
 • Gennemgang af patologi, og hvordan det ses på skanningsbilleder
 • Skriftlige beskrivelser af kliniske fund
 • Fysioterapeutisk undersøgelse og diagnosticering med teknisk udstyr.

Litteratur

Al obligatorisk litteratur til og med 6. semester på fysioterapeutuddannelsen.

Kontakt

Lektor Christian Neergaard

chne@kp.dk

Hvem, hvad, hvor

English title

Musculoskeletal physiotherapy