Genveje


Professionserfaring, nationalt, FYSProfessionserfaring, nationalt, FYS

Professionserfaring, nationalt, for fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

Husk at tilmelde dig

Ønsker du professionserfaring ved et praktiksted i Danmark i dit valgfri element på 7. semester, skal du huske at tilmelde dig her på hjemmesiden.

Sådan gør du:
 • Klik på tilmeldingsformularen til 6-ugers forløb
 • Vælg "Professionserfaring, nationalt, FYS" i drop down-menuen.

Resumé

I dette valgfri element, professionserfaring, har man mulighed for at omsætte teori til praksis inden for et selvvalgt klinisk felt og blive yderligere forankret i professionen. Elementet retter sig mod kritisk undersøgelse, behandling og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt plan.

Formål

At den studerende
 • bygger videre på sin tidligere praksiserfaring og udvikler sin erfaringsbaserede viden inden for et selvvalgt klinisk felt
 • udvikler forøget faglig sikkerhed i relation til de professionelle færdigheder inden for et selvvalgt klinisk felt
 • udvikler sin professionelle identitet og evne til at indgå i et tværfagligt og/eller interkulturelt samarbejde
 • udvikler sin evne til at redegøre for og anvende kliniske ræsonnementer inden for det selvvalgte kliniske felt.

Tema

Centralt står ønsket om at styrke samspillet mellem uddannelser og arbejdsmarked og mellem teori og praksis. I dette valgfri element har man mulighed for at omsætte teori til praksis inden for et selvvalgt klinisk felt og blive yderligere forankret i professionen.

Målet er, at den studerende bliver i stand til at bidrage til sundhedsvæsnet nationalt med et nuanceret fysioterapeutisk perspektiv i en tværprofessionel kontekst.

Elementet retter sig mod kritisk undersøgelse, behandling og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt plan.

Læringsudbytte

At den studerende erhverver sig:

Viden
 • redegøre for viden om det selvvalgte kliniske område
 • viden om det selvvalgte områdes organisationskultur og struktur.
Færdigheder
 • gøre brug af specifikke fysioterapeutiske færdigheder inden for det selvvalgte kliniske felt
 • indgå i en kritisk diskussion af erfaringsbaseret og evidensbaseret viden inden for det selvvalgte kliniske felt
 • indgå i en kritisk diskussion af det selvvalgte kliniske felts fysioterapeutiske fags udøvelse i et internationalt/globalt perspektiv
 • kunne reflektere over muligheder og barrierer for den relevante fysioterapeutiske intervention i forhold til en enkelt patient/borger eller en patient-/borgergruppe.
Kompetencer
 • at identificere og reflektere over egen praksisudvikling inden for det selvvalgte kliniske felt
 • at analysere problemstillinger og udviklingsbehov i den fysioterapeutiske praksis
 • at beherske relevante kommunikationsmetoder til formidling af kliniske problemstillinger til såvel patient/borger som egen og relaterede faggrupper
 • at beherske ligeværdigt samarbejde med mono- og tværfaglige samarbejdsparter.

Læringsaktiviteter

Praksisudøvelse inden for eget selvvalgt felt samt portfolioarbejde og refleksion over egen praksis.

Indhold og struktur

 • Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, behandling, rådgivning og vejledning samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag
 • Varetagelse af patient-/borgerforløb
 • Indgå i monofagligt og tværfagligt samarbejde
 • Udarbejde skriftlig dokumentation efter praksisstedets retningslinjer
 • Søgning, analyse og vurdering af viden relateret til det selvvalgte kliniske felt.

Litteratur

Al obligatorisk litteratur til og med 6. semester på fysioterapeutuddannelsen plus relevant patient-/borgerrelateret litteratur.

Undervisere

Der er hverken tilknyttet teoretiske elle kliniske undervisere til dette modul.

På arbejdspladsen skal der være tilknyttet mindst én fysioterapeut, som den studerende kan sparre med. På arbejdspladser inden for arbejdsmiljø kan det enten være en fysioterapeut eller en ergoterapeut.

Praktiske forhold

Det selvvalgte arbejdssted/institution skal forhåndsgodkendes af den kliniske koordinator, men vælger den studerende et praksisophold, som fysioterapeutuddannelsen i forvejen har kontrakt med, kræves der ingen forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen er baseret på en, af den studerende, udfyldt kontrakt. Kontrakten skal underskrives af de implicerede parter.

Vær opmærksom på
 • Det er den studerendes ansvar, at arbejdspladsen/institutionen får det vedlagte brev og kontrakt.
 • Den studerende indgår på lige vilkår i den daglige drift, dog inden for den studerendes kompetencer.
 • Den studerende har mødepligt, og eventuel sygdom skal meddeles arbejdspladsen/institutionen.
 • Den studerende skal gennemsnitlig arbejde 30 timer om ugen.
 • Den studerende er på SU og kan derfor ikke modtage nogen form for løn.

Yderligere information, kontrakt samt brev til det kliniske sted findes på IntraPol i mappen ”Information om klinisk undervisning”.

Kontakt

Lektor Louisa Wilquin
slow@kp.dk

Hvem, hvad, hvor

 • Hvem kan søge?

  Det kliniske valgfri element retter sig mod fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

  Det er en forudsætning, at den studerende har bestået alle tidligere interne kliniske prøver.

 • Hvor mange pladser er der?

  Der er intet minimim eller maksimum for antal deltagere.

  Den studerende skal selv finde en egnet arbejdsplads/institution, hvor praksisopholdet finder sted, og formidler kontakten mellem den og Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

  Kontrakt samt brev til det kliniske sted findes på IntraPol i mappen ”Information om klinisk undervisning”.

 • Hvad er omfanget?
  10 ECTS-point, svarende til 6 uger.
 • Hvornår finder undervisningen sted?

  Forløbet gennemføres fra mandag i uge 6/35 til og med onsdag i uge 11/40.

  Den studerende skal være i professionserfaring 5 x 30 timer/uge samt 2 dage a 6 timer, det vil sige i alt 162 timer på det kliniske sted.

 • Hvem er udbyderen?
  Fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
 • Hvor foregår undervisningen?

  Forløbet gennemføres på det kliniske sted, som den studerende har indgået kontrakt med.