Genveje


Obligatorisk supervision og klinisk praksisObligatorisk supervision og klinisk praksis

Af eksamensbevis fremgår det om den studerende har:

 • Fulgt den teoretiske undervisning/samtaletræning og PPU arbejde
 • Bestået alle prøver
 • Fuldført supervisionstimerne ved attesteret tilstedeværelse

De 120 timers supervision og de 100 timers familiesamtaler eller samtaletræning skal være afsluttet senest 12 mdr. efter afslutning af den teoretiske undervisning

Studerende som ikke har afsluttet og bestået eksaminer i løbet af det planlagte studieforløb har mulighed for at indstille sig til eksamen på det efterfølgende hold. Det påhviler den studerende at holde sig orienteret om eksamenstidspunktet og at indstille sig til eksamen hos diplomkoordinator ved Københavns Professionshøjskole. 

En studerende kan indstille sig til eksamen 3 gange. Deltagelse i ugekursernes undervisning betragtes som obligatorisk. Ved evt. sygefravær vurderer studielederen, om den samlede undervisningsdeltagelse kan godkendes. Såfremt den studerende ikke ønsker at afslutte studiet med eksamensbevis, kan Københavns Professionshøjskole udstede et bevis på de dele af uddannelsen, som er gennemført.

Studiegrupper
De studerende danner regionale grupper, hvor de mødes mellem ugekurserne til drøftelse af litteraturstudier, erfaringer fra deres lokale praksis samt drøftelse af eksamensopgaver.

Supervision
For at den teoretiske undervisning skal få betydning for de studerendes praksis, må de forskellige familieterapeutiske metoder afprøves i den studerendes praksis i uddannelsesperioden. Denne afprøvning skal ske under kvalificeret supervision.

Krav til supervisor
Med kvalificeret supervision menes der, at supervisor kan dokumentere:

 • Mindst 3 års familieterapeutisk praksis
 • Godt kendskab til relations/systemorienteret familieterapi, og/eller narrativ praksis dokumenteret ved uddannelse i familieterapi/narrativ praksis og deltagelse i aktuelle kurser. 
 • Mindst 40 timers erfaring med at yde supervision i familieterapi/narrativ praksis
Uddannelsessupervision
Med uddannelsessupervision forstås supervision, hvor den studerende bringer egne samtaler med klienter/netværk med til supervision hos en fra uddannelsesstedet godkendt uddannelses-supervisor. Supervisor og den studerende skal i tilrettelæggelsen af supervisionen sikre, at den studerendes behov i forbindelse med Diplomuddannelse i familieterapi varetages.


Supervision – form og indhold


Supervisionen kan foregå individuelt eller i grupper af højst 8 personer. Der skal være fokus på:
 • Familie/klient
 • Samspillet mellem familie/terapeut
 • Samarbejdsrelationer
 • Terapeutens egne holdninger i klientarbejdet
 • Relationen mellem supervisor og den studerende skal indeholde mindst mulige hindringer for fri refleksion. Supervisor bør derfor ikke være den studerendes faglige overordnede.

Endvidere forventes det, at uddannelsessupervisionen også understøtter evnen til metodisk refleksion, således at den studerende bliver i stand til at benævne / forklare sin tilgang og alternative veje ud fra de metodiske tilgange og teoretiske principper, som de lærer på uddannelsen. Uddannelsessupervisor forventes at lægge sig tæt op ad studiet i dette henseende.

Det er således væsentligt, at supervisor hjælper den studerende til at omsætte mange metoder fra studiet efterhånden som de studerende får kendskab til disse via den teoretiske undervisning og litteraturstudier. Dette skal selvfølgelig ske i behørig respekt over for den studerendes samtalepartner(e), den arbejdsmæssige kontekst og etiske regler.

Supervisionens omfang
Supervisionen skal i alt udgøre 120 timer heraf:

 • Mindst 20 timer foregår som direkte supervision (se afsnit nedenfor). 
 • Af de resterende 100 kan 6 timer konverteres til vejledning i forbindelse med fordybningsopgaveskrivning.
 • For at sikre kontinuitet i supervisionsprocessen vil supervisionsaftaler af kortere varighed end 20 timer med samme supervisor ikke blive godkendt.

Det kan anbefales, at studerende danner supervisionsgrupper bestående af studerende fra Diplomuddannelsen i Familieterapi, hvor det er geografisk muligt. Grupperne tilrådes at planlægge et længere supervisionsforløb på minimum 20 timer med samme supervisor evt. med hele supervisionsdage ad gangen. Fredagen i undervisningsugerne er afsat til at kunne mødes i supervisionsgrupper. Supervisionen skal starte efter uddannelsen er påbegyndt og være afsluttet senest 12 måneder efter studieårets slutning.

Direkte supervision – i alt 20 timer
20 af de i alt 120 timers supervision skal foregå direkte. Ved dette menes, at supervisor skal have mulighed for at observere den studerendes samtale med klienten, enten direkte ved tilstedeværelse i rummet eller via envejsspejl.
Hvis en direkte supervision ikke er praktisk mulig, vil supervision i tilknytning til fremlæggelse af videooptagelse af den studerendes praktiske arbejde også kunne godkendes.(Hvis alt andet er absolut udelukket kan en audiobåndet optagelse af samtalen evt. godkendes.) Den studerende skal føre et særskilt skema over de direkte supervisionstimer og sikre sig, supervisors underskrift på den direkte supervision.

På skemaet angives om der er tale om:

 • Live supervision max. 3 timer pr. gang som terapeut
 • Videosupervision max. 2 timer pr. gang
 • Træningssupervision.(uden kl.) max. 1½ time pr. samtale- i alt max. 3 timer
 • Reflekterende team max. 1 time pr. samtale – i alt max. 2 timer (kun ved live deltagelse af klient.)

Live supervision med klienter
Her medgår såvel den fælles forberedelse med supervisor (formøde) som selve interviewet og efterbehandlingen i den direkte supervision dog max. 3 timer til terapeuten for hver enkelt live interviewsession. (For det deltagende, reflekterende team ved en live samtale, hvor der gives en mundtlig tilbagemelding fra den enkelte i teamet, kan det tælle som max 1 time direkte supervision forudsat at supervisor giver den enkelte supervision på eget teambidrag. Se endvidere nedenstående) En videooptagelse med klientsamtale hvor den studerende selv er den, der leder samtalen, kan danne baggrund for 1½ til 2 timers direkte supervision til terapeuten.

Træningsinterviews 
Hvis den studerende som et led i træningen i undervisningen har optaget sit træningsinterview med en anden studerende eller med en bekendt, kan dette maks. tælle som 1½ time for hvert interview. I alt kan højst 3 timer af de i alt 20 timer anvendes som kollega/bekendt interview. Supervisor skal anføre på skemaet, om der er tale om et klient eller et kollegialt interview. 
Direkte supervision som teammedlem, hvor man ikke har ansvar for selve samtalen, kan højst tælle som direkte supervision max. 1 time pr. klientsamtale og højst 2 timer af de i alt 20 timer. (Dvs. at hvis man har deltaget som reflekterende team i forbindelse med, at der i supervisionen vises en videooptaget samtale med en af de andre studerende, så tæller det blot som indirekte supervision (de 100 timer) for gruppens deltagere, da kun terapeuten/terapeuterne på selve videoen bliver godskrevet for den direkte supervision)

Indirekte supervision – i alt 100 timer
Her tæller den konkrete medgåede tid for alle deltagere. Dog kan man ikke tælle tid således, at den opføres som direkte og indirekte supervisionstid samtidig. Bemærk at arbejde som reflekterende team som metode i supervision tæller som indirekte supervisionstid. Husk at 6 timer (ud af de 100) må anvendes til vejledning i opgaveskrivning i forbindelse med Afgangsprojekt på 2.studieår.

Praktisk tilrettelæggelse af supervision


Den studerende har til opgave
 • At sikre at supervisor er godkendt af uddannelsesstedet
 • At sørge for at udforme en kontrakt med supervisor
 • At sørge for at skemaet over supervisionen både med hensyn til de 20 direkte og de 100 indirekte timer i alt 120 udfyldes løbende
 • Man bør for at overholde dette medbringe sine skemaer til hver supervisionsgang og få timetal udfyldt og bekræftet af supervisor
 • At sørge for at skaffe sig relevante praksiserfaringer. Hvis dette volder problemer skal den studerende straks tage dette op med sin supervisor eller studieleder med henblik på at få inspiration til, hvordan omsætningen af metoder fra uddannelsens enkeltes moduler kan omsættes til den studerendes konkrete arbejdskontekst
 • At sørge for, at en til to personer i gruppen får direkte supervision hver gang. I modsat fald risikerer flere studerende at stå tilbage efter de to år og mangle den direkte supervision, som da kan blive svær at få medmindre man tager individuelle ekstra timer, hvilket øger den samlede udgift til supervision
 • At holde supervisor løbende orienteret om uddannelsesforløbet, således at supervisor får mulighed for at planlægge i forhold hertil. (Giv supervisor besked om næste teori-fokus i god tid, gerne mindst en måned i forvejen og oplys hvilken litteratur I skal læse.)

Supervisor har til opgave
 • At sikre at alle studerende i gruppen får lige andel i supervisionen
 • At se til, at de studerende rent faktisk er til stede i den tid kontrakten vedrører, ellers må den enkeltes timeantal reduceres i overensstemmelse med den tid, vedkommende faktisk har været til stede. Supervisor skal på blanketten bekræfte timeantallet for den enkelte studerende. 

Supervisor er altid velkommen til at kontakte studieleder m. h. p. at drøfte tilrettelæggelse af supervisionen for den enkelte studerende eller for den samlede gruppe. 
Supervisor opfordres til at holde sig løbende orienteret om eventuelle pensumændringer, hvilke kan forekomme.

Godkendelse af supervisor og kontrakt

Den studerende finder som udgangspunkt selv supervisorer, som opfylder ovennævnte krav. Studielederen oplyser om supervisorer med erfaring fra uddannelsessupervision. Forud for supervisionens start skal supervisor være godkendt af Københavns Professionshøjskole ved studieleder. Der skal være oprettet en kontrakt mellem den studerende og supervisor.  Kontrakten registreres og godkendes af Københavns Professionshøjskole efter at de 120 timers samlet supervision er gennemført.

Studieplanlægning
Ud over de skemalagte kursusuger skal den studerende planlægge tid til litteraturlæsning, opgaveløsning, eksamenslæsning samt møder i regionale grupper.
Hertil kommer 120 timers supervision og deltagelse i familiesamtaler, hvor dette ikke er en del af den studerendes almindelige funktion på arbejdspladsen.

Træf
De sociale Højskoler arrangerer hvert år faglige efteruddannelsesdage for tidligere og nuværende studerende på Diplomuddannelsen i Familieterapi samt tilknyttede undervisere og supervisorer.
Træffet giver de studerende lejlighed til at ajourføre og uddybe deres faglige viden på området. Det er for mange en mulighed for at opretholde et fagligt netværk efter endt uddannelse.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Uddannelseskonsulent
Inger Nordeide Jensen
Tlf.: 5163 2617
inje@kp.dk

Uddannelseskonsulent
Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk 

Tilmeldingsfrist

Efterårshold:
1. juni 2020

Vinter-/forårshold:

15. oktober 2020

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser