Genveje


AfgangsprojektAfgangsprojekt

15 ECTS

Fordybningsopgave i 13 uger. Det anbefales, at du har tjenestefri i minimum i tre uger. 

Opgaven skal afleveres elektronisk. I henhold til studieordningen gives der ikke individuel vejledning fra uddannelsesstedet, men studielederen kan kontaktes pr. mail om konkrete og praktiske spørgsmål vedrørende opgaven.

Vejledning i opgaveskrivning foregår i undervisningen bl.a. en hel dag sidste del af 5 og 6. modul. Den studerende tilbydes 5 vejledningstimer. Dette svarer til 5 vejledningssessioner á 45 minutter. Ved grupper på 2 eller flere studerende tildeles gruppen sammenlagt 7 vejledningstimer á 45 min. Vejledningen kan foregå hos sædvanlige supervisorer, hvis denne har erfaring med krav til opgaveskrivning på diplomniveau. De studerendes valg af vejleder skal godkendes af forløbslederen. 

Retningslinjerne for vejledning til afgangsprojektet er udarbejdet i henhold til:
 • Bekendtgørelse om Åben Uddannelse
 • Studieordningen for Diplomuddannelse i familieterapi der udbydes af University College Lillebaelt/UCL  i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Uddannelsen er administrativt tilknyttet Københavns Professionshøjskole.
 • Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelse 2013)
 • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 448 af 18. maj 2006
 • Bekendtgørelse nr. 332 af 25. maj 1993 om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser.

Bedømmelsen foretages af eksaminator og af en ekstern udpeget censor. Ved bedømmelsen gives karakterer 7-trinsskalaen. En opgave er bestået, når der er opnået karakteren 02 eller derover.

Mål med opgaven

Målsætningen med afgangsprojektet er at give de studerende:
 • Træning i at systematisere og drøfte egne erfaringer, handlinger og refleksioner
 • Knytte egen praksis til uddannelsens teoretiske felt på en måde, der bidrager til den studerendes egen faglige videreudvikling
 • Træning i selvstændig tænkning og vurdering
 • Træning i skriftlig opgavefremstilling
 • Faglige krav til opgaven
 • Opgaven skal udformes med udgangspunkt i praksis. Valg af teorigrundlag og opgave-tema må være relevant indenfor uddannelsens fagområde. 

Gennem arbejdet med opgaven skal de studerende:

1. Vælge en faglig relevant problemstilling med udgangspunkt i egen praksis

2. Begrunde valget af problemstilling
3. Præsentere hvordan du har arbejdet med sagen og begrund de valg, du foretog. Vælg f.eks. en sekvens fra en samtale eller et behandlingsforløb
4. Analysere og diskutere problemstillingen med udgangspunkt i relevante teorier og metoder inden for studiets område
5. Perspektivere analysen f.eks. ved kort at angive andre alternative tilgange til problemstillingen

Opgavens plads i studiet

Arbejdet med afgangsprojektet er henlagt til 4.semester på uddannelsen.

Opgavens omfang og form

Fordybningsopgaven skal udføres enkeltvis/individuelt. 
Omfanget skal være mindst 27 A4-sider. Ingen opgave må overstige 30 A4-sider
Linjeafstand 1½.

Opgaven skal indeholde

 • Forside med navn, titel på opgaven, uddannelsens navn, studiested, studieår samt oplysninger om, hvorvidt opgaven må udlånes eller ikke
 • Indholdsfortegnelse
 • Problemformulering/emnebeskrivelse
 • Beskrivelse
 • Konklusion/diskussion
 • Litteraturliste
 • Siderne skal være angivet med sidetal
 • Opgaven skrives med skriftstørrelse 12. Linjeafstanden er 1½ og sidemargin er 2 cm.
 • Opgaven skal uploades i Intrapol under Diplomuddannelsen i familieterapi, afgangsprojekt, opgaver senest kl. 12.00 på afleveringsdagen.

Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen af opgaven ses som en helhedsvurdering af, i hvilken grad den studerende er i stand til:
 • At begrunde og afgrænse en relevant problemstilling fra uddannelses emneområde
 • At redegøre for teoretiske/metodiske overvejelser og begrunde/diskutere disse valg
 • At kunne omsætte sin viden til egen praksis
 • At formidle en faglig problemstilling skriftligt

I den samlede vurdering af eksamenspræstationen indgår som en naturlig del, en vurdering af den studerendes stave- og formuleringskompetence i forhold til dens positive eller negative virkning vedrørende den skriftlige formidling af det faglige indhold. Hovedvægten lægges på det metodiske og faglige indhold.

Der er mulighed for reeksamination 2 gange:

1. Den studerende kan vælge reeksamination med udgangspunkt i en omarbejdning
af fordybningsopgaven. Der fastsættes en særlig tidsfrist for hver aflevering af det omarbejdede produkt.
2. Den studerende kan vælge at blive reeksamineret i et nyt afgangsprojekt.
Reeksaminationen afholdes da tidligst på det følgende semesters eksamenstidspunkt.
Tidspunktet for reeksamination fastsættes af Den sociale diplomuddannelse i familieterapi.

Klage over bedømmelse (Se Studieordning for Diplomuddannelse i familieterapi pr. 2011)
En eventuel klage over bedømmelsen skal rettes til Københavns Professionshøjskole, København ved leder for SEVU, Velfærdsfaglig efter- og videreuddannelse, senest 2 uger efter at bedømmelsen er offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Ved sygdom

Ved sygdom i forbindelse med eksamen meddeles dette studielederen. For at kunne gå til sygeeksamen kræves lægeerklæring. Tidspunktet for sygeeksamen aftales med studielederen.

Litteratur om opgaveskrivning

Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray: Den gode opgave. Samfundslitteratur. Frederiksberg. 2014
Herudover findes der en lang række andre velegnede håndbøger om opgaveskrivning på bibliotekerne. 

Eksamen

Den studerende, som har fulgt undervisningen i et modul, anses automatisk for indstillet til den eksamen, som afslutter modulet. 
Uddannelsen afsluttes ved afgangsprojektet, der udgør Modul 6. For at kunne gennemføre Afgangsprojektet skal Modul 1,2,3,4 og 5 være gennemført og bestået med karakteren 02 eller højere.

Fravalg af eksamen/sygdom:
Hvis den studerende ikke ønsker at gå til eksamen i det pågældende modul, skal dette meddeles til studieleder og diplomkoordinator inden den periode, hvor eksamen anses for påbegyndt dvs. at opgaven er udleveret de studerende.

Tidsfrister:
Eksamen kan ikke aflægges senere end 5 år efter afslutning af den teoretiske undervisning
 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Samlet pris (6 moduler): 114.300 kr. (der faktureres pr. modul løbende)

Prisen dækker både undervisning: 69.300 kr. og 150 timers supervision: 45.000 kr.

Kr. 19.100,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 17.400,- pr. modul på 5 ECTS

Kr. 20.500,- for afgangsprojekt på 15 ECTS


Prisen inkluderer: 
Undervisning, 2 internatophold, 6 eksamener, samtaletræning og gruppesupervision.

Ikke inkluderet: udgifter til litteratur og transport samt opholdsudgifter undtaget internatophold.
Hvert modul faktureres forud, og alle priser er ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

 

Tilmeldingsfrist

Efterårshold:
1. juni 2020

Vinter-/forårshold:

15. oktober 2020

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Uddannelseskonsulent
Inger Nordeide Jensen
Tlf.: 5163 2617
inje@kp.dk

Uddannelseskonsulent
Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk