Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Diplomuddannelse i psykiatri er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om diplomuddannelser.

Uddannelsen hører under det sundhedsfaglige fagområde i bekendtgørelse om diplomuddannelser.

Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).

Struktur

Diplomuddannelsen i psykiatri omfatter i alt tre obligatoriske moduler:

  • Praksis - videnskabsteori og metode med et omfang på 10 ECTS-point
  • Teori og metode i arbejdet med mennesker med sindslidelser med et omfang på 10 ECTS-point
  • Afgangsprojekt med et omfang på 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen.

Uddannelsens obligatoriske moduler omfatter således 35 ECTS-point.

Derudover består diplomuddannelsen i psykiatri af et antal valgmoduler på 5 eller 10 ECTS-point. Som valgfrie moduler skal du vælge moduler svarende til 25 ECTS-point. Du har mulighed for som valgfrie moduler at vælge moduler fra andre diplomområder. Disse moduler kan dog højst udgøre 15 ECTS-point.

De obligatoriske moduler og valgmodulerne skal gennemføres og bestås før prøven i afgangsprojektet. Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt.

Overgangsordning

Såfremt du allerede har været i gang med en tværfaglig diplomuddannelse i psykiatri – læs om overgangsordning her.

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet på 15 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages. Institutionen godkender emnet.

Det er en forudsætning for at afslutte afgangsprojektet, at uddannelsens øvrige moduler er bestået.