Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder med udsatte børn og unge. Dette gælder sagsbehandlere, der træffer afgørelser om en indsats, leverandører på dags- og døgninstitutioner og lærere, pædagoger og sundhedsmedarbejdere på almenområdet som har specifikke opgaver rettet mod udsatte børn og unge.

Adgangskrav

Optagelse på uddannelsen kræver at du har en relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du kan læse mere om realkompetencevurdering, og hvordan du søger her.

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Den samlede uddannelse har et omfang svarende til et års fuldtidsstudie (60 ECTS point). Uddannelsen foregår i praksis i en vekselvirkning mellem arbejde og undervisning. Uddannelsen er opdelt i 6 moduler og der afvikles et modul pr. halvår, dvs. uddannelsen varer 3 år.

Læringsformer på uddannelsen

Undervisningen veksler mellem forelæsning, holddiskussioner, casearbejde, gruppearbejde og øvelser, arbejde i studiegrupper, individuelle studier samt tid til fordybelse og omsætning af viden, så uddannelsen også bliver praksisorienteret. 

Underviserne på uddannelsen

Underviserne er erfarne, fagligt opdaterede og specialiserede inden for deres områder. De arbejder til daglig på Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse og socialrådgiveruddannelserne på Københavns Professionshøjskole, Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet, Børne-familieafdelinger i kommuner mv.

Tilskud

Du har mulighed for at få tilskud til uddannelsen fra den Socialstyrelsen, Den Kommunale- og Den Regionale Kompetencefond.

Tilskud fra Den Kommunale og Den Regionale Kompetencefond

Frem til 2018 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Den kommunale og Den Regionale Kompetencefond giver støtte både til enkelte moduler og en fuld diplomuddannelse. 

Det kræver, at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læs mere og ansøg på Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond

Er du sagsbehandler eller leder med et myndighedsansvar eller pædagog, lærer eller sundhedsmedarbejder med et tæt samarbejde med myndigheden, kan du tage uddannelsen med tilskud fra Socialstyrelsen, se nedenfor om pris.

Tilskud fra Socialstyrelsen

Frem til 2018 kan du også søge om tilskud til en samlet diplomuddannelse hvis du er sagsbehandler eller leder med et myndighedsansvar eller pædagog, lærer eller sundhedsmedarbejder med et samarbejde med myndigheden. Prisen for en fuld diplomuddannelse med tilskud fra Socialstyrelsen er 15.000 kr. Se mere under pris.

Med tilskud følger en forventning om, at du tilmelder dig til alle modulerne, gennemfører dem i rækkefølge og at din arbejdsgiver bakker op om din videreuddannelse bl.a. ved at betale for dig, give dig fri til deltagelse og deltage i målsætning og evaluering undervejs.

Når du ansøger om en tilmelding til en fuld diplomuddannelse med seks moduler, vurderer Københavns Professionshøjskole, om du opfylder kravene for at modtage Socialstyrelsens tilskud. Du får besked om dette i dit optagelsesbrev.

Såfremt du bliver bevilliget tilskud vil dine personoplysninger (navn, stillingsbetegnelse samt ansættelsessted) efter optagelse blive videresendt til Socialstyrelsen med henblik på administration af tilskuddet.

Læs mere om tilskud fra Socialstyrelsen på deres hjemmeside

Hvad kan uddannelsen bruges til?

Uddannelsen åbner for nye funktioner og opgaver på arbejdspladsen fx som ICS-superbruger, projektleder eller socialfaglig konsulent.  KORA har undersøgt effekten af at tage en diplomuddannelse bl.a. den sociale diplomuddannelse og resultatet peger på, at en diplomuddannelse fører til en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet (Kristensen og Skipper, 2009). En anden effekt er en lidt lavere mobilitet, dvs. at en diplomuddannelse ofte betyder, at deltagerne uddanner sig ’ind i’ deres aktuelle arbejdsfelt på børne- og ungeområdet. 

Fokus på omsætning fra uddannelse til praksis 

Københavns Professionshøjskole prioriterer et fokus på, hvordan det tillærte på uddannelsen omsættes i praksis i egen kommune. For de studerende, som tager en fuld diplomuddannelse med tilskud fra Socialstyrelsen, er der indgået en særlig aftale om dette. Der skal for den enkelte kommune og studerende opstilles konkrete læringsmål og mål for, hvordan det tillærte omsættes i praksis.

Her ser du planen for arbejdet med mål:

Forskningsbaseret undervisning og undervisningsbaseret forskning

Til den sociale diplomuddannelse – børn og unge har Socialstyrelsen tilknyttet en pulje til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Puljen understøtter, at underviserne på uddannelsen har et indgående kendskab til både forskning og kommunernes praksis. Uddannelsesinstitutionerne kan søge tilskud til, at undervisere kan stå for udviklings- og forskningsprojekter, som kan indgå i undervisningen

Du kan læse mere om forskningsprojekterne på Socialstyrelsens hjemmesidePriser

Moduler enkeltvis

Modul 1-4 (10 ECTS): 10.900 kr. pr. modul
Modul 5 (5 ECTS): 6.600 kr.
Modul 6 (15 ECTS): 13.000 kr.

Moduler enkeltvis med tilskud fra Socialstyrelsen

Modul 1- 4 (10 ECTS): 2.500 kr. pr. modul
Modul 5 (5 ECTS): 1.250 kr.
Modul 6 (15 ECTS): 3.750 kr.

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk

Katrin Leicht Schnohr
Tlf.: 5138 0553
kals@kp.dk


--- nyt fra Laura----