GenvejeOm uddannelsenOm uddannelsen

Med specialuddannelsen i kræftsygepleje bliver du bedre til f.eks. at skabe kvalitet, samlede patientforløb, rehabiliteringstiltag, udviklingstiltag og kommunikere med patienter og pårørende.

Al erfaring og forskning viser, at læring er mest meningsfuldt, når den har en naturlig sammenhæng med det daglige arbejde. Så specialuddannelsen i kræftsygepleje har fokus på samspillet mellem praksis og læring.

Adgangskrav

  • en sygeplejerskeuddannelse
  • dansk autorisation
  • mindst 2 års relevant klinisk erfaring 
  • en aftale med arbejdsgiveren

Veksler mellem teori og praksis
Din læring og udvikling på uddannelsen sker også i dit eksisterende job og i forhold til arbejdspladsens og patienternes behov. Specialuddannelsen strækker sig over 1½ år og veksler mellem i alt 55 uger på din egen arbejdsplads og korte praktikker andre steder samt i alt 23 ugers teoretisk undervisning.

Undervejs arbejder du med tre store temaer

Den teoretiske undervisning er samlet i blokke med ugentlige studiedage under den kliniske uddannelse.

Underviserne på Specialuddannelsen i kræftsygepleje kommer selv fra praksis og inddrager kliniske problemstillinger.

Fremmøde eller e-læring 
Du kan tage uddannelsen enten som traditionel undervisning ved fremmøde eller som e-læring. Begge uddannelser er svarende til 60 ETCS-point. Der indgår en intern prøve og to obligatoriske opgaver, hvor du får vejledning og feedback på. Den afsluttende eksamen er en skriftlig opgave individuelt eller i gruppe med en efterfølgende individuel mundtlig eksamination. Eksamen bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen, og alle opgaver skal bestås.

Kompetencer og funktionsområde

Du vil få kompetencer inden for mange aspekter af kræftsygeplejen, så du på et konkret og specialiseret niveau kan: 
•  sikre kontinuitet og kvalitet i det samlede patientforløb 
•  fremme kommunikation til patienter og pårørende 
•  forebygge følgevirkninger ved sygdom og behandling  
•  iværksætte rehabiliteringstiltag
•  iværksætte og deltage i udviklingsprojekter med fokus på den sygeplejefaglige indsats i relation til pleje og behandling af kræftpatienter. 
•  medvirke til uddannelse af specialsygeplejersker i kræftsygepleje

Funktionsområdet omfatter: 
•  Klinisk sygepleje
•  Koordinering
•  Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
•  Kvalitetsudvikling og undervisning.

Her kan du finde information om optagelse, adgangskrav, studierammer og andre praktiske oplysninger.