Genveje


Den sproglige dimension i fagene Den sproglige dimension i fagene

Den sproglige dimension i fagene er helt centralt, for elevers faglige læring og udvikling. Det er gennem sproget eleverne får mulighed for at lære, og det er vigtigt, at lærere og pædagoger er klædt på til at tilrettelægge og gennemføre en sprogbaseret undervisning, der tager afsæt i børnenes individuelle sproglige udvikling og samlede sproglige ressourcer.

Opgave

Undersøgelser viser, at flersprogede elever generelt klarer sig dårligere end deres etsprogede kammerater i den danske folkeskole (Pisa 2015). Det gælder også i Københavns Kommune, hvor ca. 1/3 af alle elever vokser op med flere sprog i hverdagen. 

Flertallet af lærere på Københavnske skoler er ikke uddannet til at understøtte læring i flersprogede klasser gennem systematisk arbejde med den sproglige dimension i fagene. 

Derfor har kommunen et ønske om, at medarbejderen får opmærksomhed, motivation og viden til at arbejde med den sproglige dimension i fagundervisningen, så alle børn uanset sprogbaggrund, får de bedste mulige læringsbetingelser. 

Løsning

Københavns Professionshøjskole skræddersyer udviklingsforløb til den enkelte skole, så lærernes opkvalificering bliver så praksisnær som mulig. Forløbene tager udgangspunkt i fx lærere, vejledere og årgangsteam samt lederes konkrete hverdag og virkelighed. Fælles for forløbene er, at de: 

  • tager udgangspunkt i specifikke udfordringer og ønsker om forandring
  • skaber sprogligt aktive elever, og er med til at øge den sproglige bevidsthed 
  • sætter fokus på, hvordan skolen kan organisere sprogindsatsen for at skabe bedre resultater for både et- og flersprogede elever 

Det sker fx, når man på Bellahøj Skole skaber mulighed for at forældre, uanset sprog- og uddannelsesbaggrund, kan samarbejde med skolen om at understøtte børns læring. Eller når man på Christianshavns Skole arbejder fokuseret med, hvordan skolen kan organisere den gode overgang fra modtagelse af flersprogede elever, der endnu ikke taler dansk i skolens almenundervisning. 

Effekt

Vores modtagerteam er blevet klædt på til at organisere en rigtig god overgang fra modtagelsesklassen til almenklasserne og de forskellige fagmiljøer. De har fået redskaber til at arbejde med sproglig evaluering og til at kvalificere samarbejdet med elevernes forældre og klasselærere i de almindelige klasser.

Anni Green Sandhagen, Skoleleder, Christianshavns Skole 

Jeg er blevet opmærksom på, hvordan jeg kan arbejde med forældreinddragelse, så det hjælper børnene. Det er blevet tydeligt for mig, hvordan vi skal systematisere vores arbejde med udslusning, så vi sikrer at komme hele vejen rundt om alle de forhold, der skaber en god organisering.

Marie Lock Maigaard Hansen, Modtagerklasselærer, Christianhavns Skole 

Vores dansk som andetsprogsvejledere er blevet kørt i stilling som faglig specialister. Vi ønsker, at lærerne i langt højere grad end de har gjort tidligere, skal trække på vejlederne, når de forbereder sig. Vi har fået justeret vores organisering af dansk som andetsprog, så vi er rustet til at gøre en samlet indsats på tværs af ledelse, vejledere og årgangsteam.

Jacob Jensby Christensen, Souschef, Bellahøj Skole 

 

Jeg har fået øjnene op for, hvad det betyder for forældres motivation, at de bliver brugt som en ressource, og hvordan det fx kan få et barn, jeg før betragtede som havende mange udfordringer, til at bruge gode læsestrategier og rykke sig fagligt og socialt. 

Inger Sørensen, Dansk som Andetsprogsvejleder, Bellahøj Skole 

 

Kontakt os