Genveje


Udvikling af høj kvalitet i dagtilbudUdvikling af høj kvalitet i dagtilbud

Kvalitet i dagtilbud har afgørende betydning for børns læring, trivsel og udvikling. Der er i øjeblikket fokus på dagtilbud – fx i form af politiske aftaler, der øger kravene til både pædagogisk personale og ledere på området. Københavns Professionshøjskole kan ruste jer til mødet med en ny virkelighed

Den politiske aftale Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ fra 2017 opstiller tre overordnede indsatsområder, som skal styrke dagtilbuddene til gavn for alle børn gennem:

 • Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier
 • Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv
 • Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

Aftalen er et af flere politiske initiativer, der viser en generel bevågenhed i samfundet, når det handler om dagtilbud. Kommunerne har også øget fokus og arbejder målrettet med omstilling til tidlig indsats og styrkede læreplaner.

Ny pædagogisk læreplan og kompetenceløft på dagtilbudsområdet

Københavns Professionshøjskole står klar til at hjælpe jer i arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan og sætter fokus på det pædagogiske læringsmiljø, børneperspektiv, leg, evalueringskultur og dannelse i daginstitutioner.

Sammen med jer løfter vi fagligheden og arbejdet med de pædagogiske visioner i jeres dagtilbud, så kvaliteten styrkes. Vores ambition er at lave samlede organisatoriske kompetenceudviklingsforløb i form af læringsforløb, læringsdage og diplommoduler, der understøtter realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Kontakt

Pia Gelardi
Tlf.: 424296436
pige@kp.dk

Anne Kjær Olsen
Tlf: 4189 8540 
akol@kp.dk

Helle Kildevang
Tlf: 4189 7274 
heki@kp.dk 

Nye krav om samarbejde

Bevægelserne på dagtilbudsområdet fordrer et nyt mindset og skærper forventningerne til og behovet for kompetenceudvikling – både når det handler om forvaltning, ledere og medarbejdere. Det stiller endvidere krav til nye samarbejdsformer aktørerne i mellem – fx med fokus på:

 • Faglig ledelse i dagtilbud
 • Læring og læringsledelse
 • Evaluering og data som udviklingsgrundlag
 • Tidlig indsats og chancelighed
 • Forældresamarbejdet 
 • Livsduelighed – dannelse, læring, leg og trivsel

På Københavns Professionshøjskole er vi eksperter i kompetenceudvikling og organisatorisk kapacitetsopbygning. Med afsæt i den nyeste viden og forskning inden for ledelse, styring og faglig udvikling på dagtilbudsområdet samarbejder vi med områdets aktører om at sikre høj kvalitet i dagtilbud. 

 
Vis mere

Ny pædagogisk læreplan og kompetenceløft på dagtilbudsområdet

 • Hvordan kommer I igang?

  Vores konsulenter på Københavns Professionshøjskole hjælper jer med at designe den kompetenceudviklingsindsats, som passer til jeres behov og efterspørgsel. Vi har solid pædagogisk indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan og udbyder samt skræddersyer udvikling af kompetencer blandt jeres personale. Løbende vil Københavns Professionshøjskole afholde fyraftensmøder om det pædagogiske arbejde med den nye læreplan og dele viden og indsigt herom. 

  Et samarbejde med Københavns Professionshøjskole er et samarbejde med en videns- og uddannelsesinstitution, der sammen med jer skaber praksisnære kompetenceløft med afsæt i den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan. 

 • Faggrupper og læringsforløb

  Alle landets kommuner kan nu søge en andel af ansøgningspuljen på 164,2 mio. kr. til kompetenceløft. Kompetenceudviklingsmidlerne fordeles efter børnetal i kommunerne, og interesserede kommuner kan søge midler til kompetenceudvikling af følgende grupper: 

  • Faglige ledere: Ledere i daginstitutioner og dagpleje samt dagplejepædagoger med fagligt ledelsesansvar
  • Faglige fyrtårne i daginstitutioner: Pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion i arbejdet med at fremme faglig refleksion og udvikling i daginstitutionen. 
  • Dagplejere: Dagplejere, der har en pædagoguddannelse eller en pædagogisk assistentuddannelse (PAU). 
  • Forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter: Fagfolk, der er ansvarlige for at understøtte kompetenceudvikling og udviklingsstrukturer i dagtilbuddene. 
 • Indhold i kompetenceløftet

  Kompetenceløftet består af læringsforløb om vigtige elementer i den pædagogiske læreplan og kompetencegivende diplommoduler. Midlerne kan konkret bruges til: 

  • Diplommoduler til faglige ledere i daginstitutioner, herunder dagplejepædagoger: Der er udviklet to diplommoduler til dig, som er faglig leder. Modulerne har dels fokus på udvikling af pædagogisk praksis, der understøtter refleksion og fagligt begrundede valg i forhold til dagtilbuddets læringsmiljø og dels fokus på faglig ledelse ud fra den styrkede læreplan og udvikling af en evaluerende pædagogisk praksis. 
  •  Diplommoduler til faglige fyrtårne i daginstitutioner (pædagoger): Diplommodulet er udviklet med udgangspunkt i den styrkende pædagogiske læreplan og er til dig som fagligt fyrtårn. Det zoomer ind på kerneelementerne i den styrkede læreplan og styrker bl.a. evner til at forholde sig analytisk og refleksivt til egen og andres praksis. 
  •  Tredages læringsforløb til faglige ledere: Vi faciliterer forløb for pædagogiske ledere. Læringsforløbet svarer til tre læringsdage af 7,5 timer og har fokus på faglig ledelse af pædagogiske processer. 
  • Tredages læringsforløb for faglige fyrtårne: Vi faciliterer forløb for faglige fyrtårne i daginstitutionerne. Forløbet svarer til tre læringsdage af 7,5 timer og har fokus på rollen som faglig ressourceperson og forandringsagent i dagtilbuddets pædagogiske arbejde. 
  • Tredages læringsforløb for dagplejere (primært for dagplejere med en PAU): Vi faciliterer forløb for dagplejere med en PAU. Forløbet svarer til tre læringsdage af 7,5 timer og har fokus på rollen som dagplejer med fokus på at arbejde med læringsmiljøer med en lille børnegruppe og uden daglige kolleger. 
  • En læringsdag til bl.a. forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter: Opnå viden om jeres rolle som forvaltning i forhold til at realisere den styrkede pædagogiske læreplan og få større indsigt i at tænke kompetenceudvikling i et strategisk perspektiv. 

  Link til modulerne følger. Er du allerede interesseret i at vide mere om de enkelte uddannelsestilbud er du velkommen til at skrive til os.

 • Ansøgning

  Det er Socialstyrelsen, der har udmeldt og udmønter puljen. Find yderligere materiale og ansøg via Tilskudsportalen.

  Ansøgningsfristen er d. 16. april 2018 kl. 12.00.

  Rammen for udmøntningen af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen "Stærke Dagtilbud" - læs mere her

 • Kontakt

  For yderligere spørgsmål kontakt: 

  Pia Gelardi
  Tlf.: 2429 6436
  pige@kp.dk

  Anne Kjær Olsen
  Tlf.: 4189 8540
  akol@kp.dk

  Helle Kildevang
  Tlf: 4189 7274
  heki@kp.dk

Cases